G-ストーブ STG-10

SOTOレギュラーガス ST-700

SOTOパワーガス  ST-760